Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Warce


 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Warce, zwanej dalej „Biblioteką” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

Zbiory Biblioteki udostępniane są w Wypożyczalni Biblioteki.

§ 3

Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie materiałów względnie zamknąć poszczególne wydziały udostępnień na pewien okres.

 

II. Wydział Udostępniania Zbiorów. Wypożyczalnia

§ 4

Z księgozbioru Wypożyczalni mogą korzystać osoby zameldowane na stałe na terenie województwa mazowieckiego lub uczący się w uczelniach tego województwa:

 1. nauczyciele,
 2. pracownicy nauki,
 3. studenci,
 4. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 5. uczniowie klas trzecich gimnazjum,
 6. pozostałe osoby dorosłe.

§ 5

Prawo do korzystania z Wypożyczalni uzyskuje Czytelnik po zapisaniu się do Biblioteki. Przy zapisie należy przedłożyć:

~ nauczyciele, pracownicy nauki – dowód osobisty
~ studenci – dowód osobisty i legitymację studencką
~ uczniowie – legitymację szkolną i dowód osobisty
~ pozostałe osoby – dowód osobisty

§ 6

Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie. Za duplikat karty należy uiścić opłatę w wys. 5 zł.

§ 7

Czytelnik powinien podpisać zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu oraz złożyć oświadczenie zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celu ochrony zbiorów bibliotecznych.

§ 8

Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych: adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki, telefonu, adresu e-mail.

§ 9

 1. Czytelnik wypożycza książki za okazaniem karty bibliotecznej potwierdzając wypożyczenie podpisem na rewersie, który otrzymuje po zwrocie książki.
 2. Czytelnik może jednorazowo zamówić 10 woluminów przy pustym koncie a wypożyczyć: nauczyciele - 7 tytułów książek, pozostali Czytelnicy – 5 tytułów książek.
 3. Zamówienia są realizowane w dniach otwarcia wypożyczalni:

  Poniedziałek: 10 00 - 17 00

  Wtorek: 9 00 - 16 00

  Środa: 8 00 - 15 00

  Czwartek: 9 00 - 16 00

  Piątek: 10 00 - 17 00

  Zamówione książki oczekują na Czytelnika 3 dni.
 4. Książki wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych. Osoby zainteresowane mogą osobiście, telefonicznie lub logując się na własne konto przed upływem terminu zwrotu książki przedłużyć okres jej wypożyczenia o kolejne 30 dni kalendarzowych, jeśli dany egzemplarz nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Czytelnika.
 5. Czytelnik może zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadamiany dragą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowana książka oczekuje na Czytelnika 3 dni.
 6. Nauczyciele, pracownicy nauki, studenci, uczniowie mogą zgłaszać wnioski w sprawie uzupełnienia zbiorów Biblioteki o określone tytuły. Wnioski te będą realizowane w miarę możliwości finansowych Biblioteki i dostępności poszukiwanych tytułów na rynku.
 7. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
~ system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń, która zostaje zdjęta  po uregulowaniu należności,
~ opłatę w wys. 0,10 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu każdego woluminu
~ pisemne upomnienie na koszt Czytelnika,
~ czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni.

§ 10

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie.
 2. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan każdej wypożyczanej i zwracanej książki. W przypadku dostrzeżenia braków
  i uszkodzeń Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 3. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik jest zobowiązany:
~ odkupić identyczny egzemplarz tego samego dzieła – to samo, ewentualnie nowsze wydanie lub
~ zapłacić jej aktualną wartość, jednak nie mniej niż 50 zł,
~ za zagubienie lub zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za  całe dzieło a pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki,
~ w wypadkach, gdy nie jest możliwe odkupienie takiej samej książki, Czytelnik może odkupić inną z listy dostępnej w Wydziale Udostępniania Zbiorów.
§ 11

Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Wypożyczalni.

 

III. Wydział Udostępniania Zbiorów. Czytelnia

§ 12

Z księgozbioru Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 13

Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu. Czytelnik ma prawo jednorazowo zamówić 5 vol. lub 5 rocz. czasopism (w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyjąć większą liczbę zamówień). Dopuszcza się możliwość wypożyczenia dokumentu na zewnątrz na okres przerw świątecznych i weekendowych. Dokument taki może zostać wypożyczony ostatniego dnia roboczego Czytelni poprzedzającego dzień wolny od pracy nie wcześniej niż na 1 godz. przed jej zamknięciem i musi zostać zwrócony najpóźniej pierwszego dnia roboczego po zakończeniu przerwy do godz. 10.00

§ 14

Przetrzymanie dokumentu z księgozbioru Czytelni ponad termin określony w § 13 skutkuje następującymi konsekwencjami:

~ nałożenie blokady na konto czytelnika w całej sieci Biblioteki
~ wysłanie pisemnego upomnienia na koszt Czytelnika
~ naliczenie kary za nieterminowy zwrot w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki.

 § 15

Biblioteka zastrzega sobie prawo zażądania kaucji zwrotnej od Czytelnika za wypożyczenie dokumentu z księgozbioru Czytelni.

 § 16

 Dokumenty w Czytelni podaje wyłącznie bibliotekarz.

 § 17

 Materiały biblioteczne należy powielać w punkcie ksero usytuowanym na terenie Biblioteki.

 § 18

Udostępnianie dokumentów do skanowania lub kserowania odbywa się na odrębnych zasadach i jest określone w cenniku opłat i usług.

 § 19

Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z Jego winy uszkodzenia udostępnianych materiałów. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.

§ 20

Osoby korzystające z czytelni obowiązuje:

~ troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi dokumentami m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu
~ zgłaszanie bibliotekarzowi dostrzeżonych wad i uszkodzeń dokumentów
~ zakaz korzystania z telefonów komórkowych
~ zachowanie ciszy.

 

IV. Wydział Zbiorów Specjalnych

§ 21

Z Wydziału Zbiory Specjalne mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 22

Użytkownik wypożycza dokumenty dostępne w Zbiorach Specjalnych potwierdzając wypożyczenie podpisem.

§ 23

 1. Użytkownik ma prawo wypożyczyć jednorazowo 4 dokumenty na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przed upływem terminu zwrotu można je prolongować osobiście, telefonicznie lub przez konto OPAC na kolejne 30 dni.
 2. Kolekcja książek wydanych przed 1945 rokiem oraz księgozbiór podręczny jest dostępny tylko w Czytelni.
 3. Dokumenty elektroniczne udostępniane są w ICIM.
 4. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych dokumentów pociąga za sobą następujące konsekwencje:

~ system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń,
~ wniesienie opłaty 0,10 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu dokumentu,
~ pisemne upomnienie na koszt użytkownika.

§ 24

 1. Kasety wideo i płyty DVD udostępniane są bezpłatnie na ściśle określony czas: lektury szkolne na 3 dni, filmy edukacyjne i dokumentalne
  i inne na 7 dni.
 2. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych kaset i płyt DVD pociąga za sobą następujące konsekwencje:

~ system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń,
~wniesienie opłaty 1,10 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu filmu lub płyty DVD,
~ pisemne upomnienie na koszt użytkownika.

 § 25

Poszanowanie zbiorów o dbałość o ich stan jest obowiązkiem użytkownika, który ma prawo zwrócić uwagę bibliotekarzowi, że wypożyczony dokument jest zniszczony lub uszkodzony.

§ 26

Za zgubienie lub zniszczenie dokumentu Użytkownik jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł lub inny wskazany przez bibliotekarza. Wartość odkupionych materiałów nie może być mniejsza niż:

~ płyty: 25-70 zł
~ kasety magnetofonowe: 20-30 zł
~ fotosy: 20 zł
~ nuty: 30 zł
~ filmy VHS i DVD: 150-200 zł
~ przezrocza: 30 zł
~ książki: 50 zł.

 

V. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 27

Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

§ 28

Jednorazowo Czytelnik może złożyć zamówienie na 4 tytuły książek poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście w Bibliotece.

§ 29

Prawidłowo złożone zamówienie powinno zawierać autora i tytuł poszukiwanej książki oraz dane czytelnika ( imię, nazwisko, adres, telefon, podpis).

§ 30

Książka znajdująca się w zbiorach BP w Radomiu Filia w Warce nie może być sprowadzona z innej biblioteki.

§ 31

Biblioteka pobiera od zamawiającego 15 zł opłaty bezzwrotnej za każdy sprowadzony egzemplarz książki za koszty przesyłki przy udostępnianiu zamówionych egzemplarzy. 

§ 32

Czytelnik, którzy nie odebrał zamówionych książek bez podania istotnej przyczyny,  może składać nowe zamówienia po uregulowaniu zaległości za zamówione i nieodebrane egzemplarze.

§ 33

Książki zamówione i sprowadzone będą udostępnione tylko do korzystania na miejscu w czytelni. Wypożyczyć można tylko książki sprowadzone
z filii BP w Radomiu.

§ 34

Okres wypożyczenia książek ustala bibliotekarz w porozumieniu z macierzystą biblioteką, z której dana książka pochodzi.

§ 35

Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie Czytelnik.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 36

Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować czasowe lub trwałe pozbawienie praw Czytelnika.

§ 37

Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw Czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

§ 38

Za wniesione opłaty na rzecz Biblioteki, wymienione w niniejszym regulaminie Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

§ 39

Wysokość opłat nałożonych przez Regulamin może ulec zmianie.

§ 40

Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia jeden raz podania do dyrektora Biblioteki o umorzenie całości lub części naliczonych kar.

§ 41

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej Biblioteki.

 

Cennik opłat i usług obowiązujących w Bibliotece pedagogicznej w Radomiu (format pdf.)