Nieletni przestępcy


 

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)


Zestawienie bibliograficzne opracowane zostało na podstawie katalogu internetowego OPAC Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Kraków : Sophia, 2003. Sygnatura: 6451.

 2. Dzieci które znałem / Salomon Łastik. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. Sygnatura: 1085.

 3. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępców młodszych nieletnich / Witold Klaus. Sygnatura: 12187.

 4. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. Sygnatura: 13005.

 5. Gdy dziecko schodzi na złą drogę : informacje i uwagi sędziego dla nieletnich  / H. Zabrodzka. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Sygnatura: 1637.

 6. Młodociani przestępcy : ich wartości i orientacja wartościująca./ E. Bielicki. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995. Sygnatura: 4916.

 7. Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno-psychologiczne / K. Kmiecik-Baran. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Sygnatura: 7040.

 8. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność. / J. Siemionow. - Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 12484.

 9. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu : materiały z seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie, Warszawa 20-21 marca 2000 r. : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000. Sygnatura: 5640, 6621.

 10. Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Sygnatura: 14116.

 11. Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. / P. Kobes. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Sygnatura: 13773.

 12. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / S. Guerin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.  Sygnatura: 12058.

 13. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / K. Biel. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : WAM, 2008. Sygnatura: 11346.

 14. Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.  Sygnatura: 12486.

 15. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / R. C. Hollin. -  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.  Sygnatura: 6936.

 16. Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. / K. Pospiszyl. - Warszawa : Żak, 1998. Sygnatura: 4498, 4499, 5774.

 17. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. naukową Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Sygnatura: 12063, 12064.

 18. Terapia w resocjalizacji. Cz 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / A. Rejzner. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.  Sygnatura: 12490.

 19. Zachowania dewiacyjne młodzieży / B. Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.  Sygnatura: 8901.

 20. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. / B. Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2005. Sygnatura: 9553.

 21. Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. -  Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996. Sygnatura: 2912.

 22. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / M. Kalinowski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. Sygnatura:  6545.

 

Artykuły z wydawnictw ciągłych

 

 1. Agresywna młodzież / Aleksandra Jędryszek-Geisler . - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 30 - 34.

 2. Centralny System Kierowania Nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych / Andrzej Laskowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 29 - 34.

 3. Drogi wiodące do demoralizacji / Aneta Tarnowska . - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 6 - 9.

 4. Dzieci za kratami w Pakistanie / Joanna Mirosława Dąbrowska // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 8 - 13.

 5. Efektywność warunkowego zwolnienia nieletnich z zakładów poprawczych / Roman Kulma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 34 - 42.

 6. Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Małgorzata Stawiak-Ososińska . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 3, s. 69 - 77.

 7. Kilka refleksji o resocjalizacji nieletnich : analiza krytyczna / Wiesław Nynca . - Bibliogr. // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2008, nr 3 - 4, s. 43 - 46.

 8. Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich / Grzegorz Harasimiak . - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 105 - 118.

 9. Kontrowersje wokół "Akcji Małolat" / Hubert Iwanicki // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1998, nr 4, s. 29 - 31.

 10. Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich / Marta Porembska . - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 85 - 95.

 11. Nieletnie dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk-Buczak . - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 6, s. 1 - 3.

 12. Odpowiedzialność za małoletniego w świetle przepisów prawa wykroczeń / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 35 - 48.

 13. Patologia w środowiskach młodocianych i nieletnich / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 45 - 49.

 14. Postawy nieletnich wobec norm moralno-prawnych w sytuacji zagrożeń dewiacjami społecznymi / Franciszek Kozaczuk // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2004, nr 1/2, s. 25 - 30.

 15. Poziom i zakres syndromu agresji młodocianych sprawców czynów gwałtownych / Edyta Masternak . - Bibliogr. // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 23 - 28.

 16. Prawdy i mity o młodzieży przestępczej i innej - prawnie poprawnej / Iwona Klonowska-Senderska . - Bibliogr. // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 20 - 24.

 17. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży / Grzegorz Harasimiak // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 15 - 18.

 18. Problemy wychowawcze w schronisku dla nieletnich / Jan Starek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 37 - 38.

 19. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10 - 12.

 20. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja kontra popkulturowa fascynacja złem / Kamil Marek Konopka . - Bibliogr. // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 45 - 50.

 21. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 8 - 14.

 22. Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych / Stanisław Nawalany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25  - 31.

 23. Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2003 / Józef Jedynak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 4 - 9.

 24. Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym / Lidia Pustowiak // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 30 - 39.

 25. Psychopatia jako osobowościowy czynnik ryzyka przestępczości nieletnich kobiet / Krzysztof Nowakowski, Marlena Augustyniuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 23 - 29.

 26. Rodzina w percepcji nieletnich sprawców czynów zabronionych i młodzieży nieprzestępczej / Tomasz Wach . - Bibliogr. // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2008, nr 3-4, s.10 - 17.

 27. Skala ingerencji sądu nieletnich / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2011, nr 3, s. 18 - 19.

 28. Wybrane cechy osobowości asocjalnej młodocianych przestępców / Edyta Masternak . - Bibliogr. // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 37 - 42.

 

 


Opracowała:
Krystyna Jagodzińska